این سایت به فروش می رسد 09139135264


مطلب آموزشی / چگونگی محاسبه خسارت تصادف کامیون مقصر با اتوبوسی با چهل نفر سرنشین فوت شده


یک کامیون که طبق نظریه پلیس مقصر ۱۰۰ درصد بوده است با اتوبوسی که 40 نفر از کارکنان یک شرکت داخل آن بوده است تصادف می کند و هر 40 نفر فوت کرده اند.فروض مختلف در خصوص پرداخت خسارت طبق قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ بدین صورت می باشد:

 

 

1.     اگر فرض کنیم راننده کامیون گواهینامه داشته و دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده خسارت ۴۰ نفر قابل پرداخت است تعهد بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ۱۰ برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است و مابقی خسارت توسط صندوق تامین می شود.

 

 

2.       در صورتیکه وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه باشد خسارت جانی وارده توسط صندوق تامین خسارت های بدنی بدون ریکاوری پرداخت می شود. (تبصره ماده ۱۲ و تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون شخص ثالث سال ۱۳۹۵)

 

 

 

3.     در صورتیکه وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه با اذن مالک در اختیار راننده مقصر قرار گرفته باشد مالک خودرو شخص حقوقی باشد به ۲۰ درصد جزای نقدی و در صورتیکه حقیقی باشد به ۱۰ درصد جزای نقدی مجموع خسارات بدنی محکوم می شود. (بند "پ" ماده ۴ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵)

 

 

 

4.     در بخش ثالث مالی نیز از محل بیمه نامه کامیون خسارت مالی پرداخت می گردد.( طبق تبصره ۳ ماده ۸ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵)

 

 

5.     در صورتیکه در این حادثه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیدگان را  بدون هیچ شرط  و اخذ تضمین پرداخت کنند و پس از آن  می تواند از مقصر حادثه به شرح زیر بازیافت کند: (ماده ۱۴ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵)

 

الف. در اولین حادثه ۲.۵ درصد خسارتهای بدنی و مالی پرداخت شده

 ب. در دومین حادثه ۵ درصد

 پ. در سومین حادثه ۱۰ درصد

 

 

6.     اگر راننده مقصر در این حادثه مست بوده یا مواد مخدر استفاده کرده بود، اگر اثبات بشه در ایجاد حادثه عمد داشته؛اگر فاقد گواهینامه رانندگی یا گواهینامه او متناسب با وسیله نقلیه نبوده؛ در صورت راننده مقصر وسیله نقلیه را سرقت کرده باشه بیمه گر خسارت زیان دیده گان را پرداخت می کند بعد از مقصر حادثه بازیافت می کند. (ماده ۱۵ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵)

 

 

 

7.     در صورتی که راننده کامیون گواهینامه داشته باشد و دچار خسارت (فوت یا دیه) شده باشد و  شامل ماده ۱۵ قانون ثالث نباشد خسارت تا سقف تعهدات بیمه حوادث درج شده در بیمه نامه قابل پرداخت است. (ماده ۳ قانون شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ و آیین نامه اجرایی آن)مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top