این سایت به فروش می رسد 09139135264


ابلاغ بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰

طی بخشنامه ای از سوی دکتر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دستمزد مبنای کسرحق بیمه در سال 1400صادر و به تمامی واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

 

 


 

باتوجه به بخشنامه 27 اسفند 1399 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب نامه جلسه 23 اسفند سال گذشته شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال 1400، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری با جزئیات زیر اعلام می شود.

 

بر این اساس حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی(به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ 885 هزار و 165 ریال اعلام می شود. سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه 1399، معادل 26 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 82 هزار و 785 ریال به شرح زیر افزایش می یابد.

 

مزد روزانه شغل سال 1400=82/785+1.26* آخرین مزد روزانه شغل در سال 1399

 

با توجه به اینکه طبق بند3 تصویبنامه شورای عالی کار مقرر شده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متاهل ماهیانه مبلغ 6 میلیون ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای و همچنین بر اساس مصوبه مورخ یکم شهریور 99 هیات محترم وزیران مبلغ 3 میلیون ریال به عنوان حق مسکن( از ابتدای تیر1399) به کارگران مشمول قانون پرداخت کنند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می بایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های 5 و5.1 جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

 

چنانچه براساس مصوبه هیات محترم ورزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال 1400 افزایش یابد، مراتب مجددا جهت اقدام اعلام می شود.

 

به موجب بند2 مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی و جداول مربوطه، تمامی کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار(اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طبقه بندی مشاغل) که دارای حداقل یکسال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است به مبلغ روزانه 46 هزار و 667 ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

 

شایان ذکر است، ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی بر اساس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای یکم فروردین 95( برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

 

به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از یکم فروردین 1400، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه( 636 هزار و 809 ریال) درج شده است، چنانچه در سال 1400 کارفرما از ارسال و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام نکند، دستمزد آن ها به شرح بندهای 2 و3 مذکور تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههای که لیست آن ارسال نشده است قرار گیرد.

 

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طوراختیاری مطابق بخشنامه امور بیمه شدگان مورخ 1398/1/5 برابر 1.2 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

 

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1399 از رقم روزانه 636 هزار و 809 ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 26 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 82 هزار و785 ریال مطابق روش زیر در سال جاری افزایش می یابد که در هرحال از 1.2 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

 

 

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه سال 1400=( 82/785+1.26* آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1399)

 

حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1400 معادل رقم روزانه 885 هزار و 165ریال خواهد بود. همچنین با توچه به مفاد بند 4 دستور اداری مورخ 99/12/20 در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 1399 باشد، می بایت ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال 99 رعایت شود.

 

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال 1400= (885/165* ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال 1399 معادل 2/3)

 

کلیه پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1400/1/1 به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال 1400 خواهد بود. همچنین پرداختی های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1400 ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1400 است تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1400 ترمیم می شود.

 

ضریب دستمزدی رانندگان جمل ونقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند7 جلسه هیات مدیره مورخ 1381/3/26 و اصلاحات بعدی آن در سال 1397 به شرح زیر تعیین و از تاریخ 1400/1/1 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می شود.

 

الف) رانندگان بین شهری :

 

رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت و...

رانندگان اتوبوس، کامیون و...

1.2 برابر حداقل دستمزد

1.5 برابر حداقل دستمزد

 

 

 

 

ب) رانندگان درون شهری :

 

رانندگان حمل بار

رانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و...)

رانندگان اتوبوس درون شهری

1.1 برابر حداقل دستمزد

1.1 برابر حداقل دستمزد

1.1 برابر حداقل دستمزد

 

 

 

 

 

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار ومسافر بین شهری(ضریب 1/5) معادل یک میلیون و 328 هزار، بابت رانندگان مینی بوس وسواری(ضریب1/2) معادل یک میلیون و 62 هزار ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری(ضریب 1/1) معادل 974 هزار ریال تعیین می شود.

 

ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند4 جلسه مورخ 23/10/92 هیات مدیره محترم سازمان، به شرح زیر تعیین و از تاریخ 1/1/1400 مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می گیرد.

 

الف) کارگردرجه یک(کارگر ماهر، استادکار) 1/4 برابر حداقل دستمزد

ب) کارگر درجه دو(کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) 1/3 برابر حداقل دستمزد

ج) کارگر درجه سه( کارگر عمومی) 1/2برابر حداقل دستمزد

 

با توجه به بند فوق حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست بر اساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و بر اساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب 1/2، 1/3، 1/4 برابر حداقل دستمزد ( به ترتیب یک میلیون و62 هزار، یک میلیون و 151 هزار و یک میلیون و 239 هزار ) ریال بر اساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول شود.

 

 

با توجه به مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع موضوع حسب مورد در ماههای 31،30 و29 روزه الزامی است.مشخصات
نام
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی
هنوز هیچ پیامی ارسال نشده است.


Top