ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد


1396/03/30

هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت

ابلاغیه مصوبه اصلاح آیین‌ نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها اصلاح شد
هیات دولت با هدف حفاظت از سپرده‌های خرد سپرده‌گذاران از طریق تضمین ارایه شده از سوی صندوق ضمانت سپرده‌ها و تسهیل محاسبه حق عضویت اولیه در این صندوق، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها را اصلاح کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ ت ۴۸۳۶۷هـ مورخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
۱- بند (ج) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ج - مؤسسه اعتباری: بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی، مؤسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن و شعبه بانک خارجی که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد. شرکت تعاونی اعتبار و صندوق قرض‌الحسنه، موسسه اعتباری محسوب نمی­شوند.
۲- ماده (۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۷- حق عضویت اولیه موسسه اعتباری معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط می‌باشد.
تبصره - مبنای تسعیر حق عضویت اولیه شعبه بانک خارجی، نرخ برابری ارز مورد نظر با ریال در تاریخ واریز حق عضویت به نرخ روزانه اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در مواردی که مهلت پرداخت توسط شعبه بانک خارجی رعایت نشود بالاترین نرخ برابری در دوره مهلت تعیین‌شده و یا تاریخ پرداخت، هرکدام که بیشتر باشد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.
۳- تبصره ماده (۸) به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده
الحاق می‌شود:
تبصره ٢- حق عضویت اولیه مؤسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز آن اقدام ننمایدبه شرح زیر می‏باشد:
%۲A*(۱+۰.۰۲B)
A= حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس موسسه اعتباری مربوط
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۴- بند (۲) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده یادشده حذف و
تبصره­های زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:
۲- میزان حق عضویت سالانه برای سال دوم به بعد فعالیت صندوق، بر مبنای درصدی از میانگین مانده هفتگی هر حساب سپرده‌ای در سال مالی گذشته تا سقف تضمین، توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‌شود. درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.
تبصره ۱- صندوق موظف است هرساله تا پایان شهریورماه نحوه محاسبه و نرخ حق عضویت‌ سالانه آن سال را به موسسه اعتباری اعلام نماید.
تبصره ۲- حق عضویت سالانه موسسه اعتباری تازه تأسیس، برای سال تأسیس باید متناسب با دوره زمانی پس از تاریخ شروع فعالیت و سپرده گیری به تشخیص بانک مرکزی تا پایان همان سال محاسبه گردد.
تبصره ۳- مانده سپرده‌های ارزی با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی تسعیر و در محاسبه حق عضویت سالانه مبنای عمل قرار می‌گیرد.
تبصره ۴- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده‌های مشمول ضمانت موسسات اعتباری فراتر رود نرخ حق عضویت سالانه از حداقل تعیین‌شده در این ماده با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیئت‌وزیران قابل کاهش است.
تبصره ۵- کاهش حق عضویت سالانه در مورد موسسه اعتباری که بر اساس اعلام بانک مرکزی مشمول اقدامات نظارتی یا انتظامی شده‌ است نباید اعمال گردد.
۵- ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن به عنوان تبصره (۱) تلقی و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
ماده ۱۰- موسسه اعتباری موظف‌ است حق عضویت سالانه هر سال خود را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد پرداخت نماید.
تبصره٢- نرخ حق عضویت سالانه موسسه اعتباری که در موعد مقرر نسبت به واریز حق عضویت سالانه اقدام ننماید به شرح زیر می‏باشد:
C*(۱+۰.۰۲B)
C= درصد ثابتی که حسب مفاد بند (٢) ماده (٩) این آیین‏نامه توسط هیئت امنای صندوق تعیین می‏شود.
B= تفاضل تاریخ واریز با مهلت مقرر حسب ماه یا کسری از ماه
۶- مواد (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- موسسه اعتباری تازه تأسیس با منشأ نهادهای پولی که قبل از تأسیس موسسه فعالیت داشته ­است موظف است پس از تأیید و اعلام صحت ارزش‌گذاری دارایی­های متناظر و انتقال قطعی آنها و سپرده­های مربوط از نهادهای پولی مزبور به موسسه اعتباری موصوف توسط حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی، حق عضویت اولیه را مطابق ماده (۷) و حق عضویت سالانه را به مأخذ تاریخ تأسیس وفق بند (۲) ماده (۹) این آیین‌نامه محاسبه و به ‌حساب صندوق واریز نماید.
ماده ۱۲- حسابرس مستقل موسسه اعتباری موظف است نسبت به رسیدگی فرآیند محاسبات حق عضویت سالانه هرسال اقدام و موارد عدم رعایت فرآیند را در گزارش حسابرس و بازرس قانونی درج و در گزارش حسابرسی نسبت به آن اظهار‏نظر نموده و یک نسخه از گزارش را به صندوق ارسال نماید.
ماده۱۳- متناسب با ریسک‌ فعالیت‌های موسسه اعتباری، حداکثر تا دو نوبت در هر سال از موسسه اعتباری ذی‌ربط حق عضویتی تحت عنوان حق عضویت خاص دریافت می‌گردد.
۷- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۷) الحاق می‌شود:
تبصره ۳- چنانچه موسسه اعتباری از ارایه آمار و اطلاعات فوق‏الاشاره امتناع کند و یا اطلاعات نادرست ارایه نماید مشمول مفاد ماده (۱۵) این آیین‏ نامه می‌‏شود.
۸- تصویب‌نامه شماره ۵۳۶۴/ت۵۱۷۸۱هـ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۳۹۴ و بندهای (۱)، (۳)، (۶)، (۷)،
(۸) و (۹) تصویب‌نامه شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ مورخ ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۹۳ لغو می‌شوند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­جمهور این مصوبه را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
انتهای پیام
مشخصات
نام و نام خانوادگی
ایمیل یا شماره تماس
کد امنیتی

دستاورد جدید برجام/ الحاق73 فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور

به گزارش ایرنا، صنعت هوانوردی ایران در سال های تحریم با مشکلات زیادی دست به گریبان بود، به طوری که عمر ناوگان بالا بوده و همچنین به علت کمبود هواپیماهای مناسب، برخی فرودگاه های کشور، بدون پرواز

استاندار آذربایجان غربی: رسمی شدن مرز کیله سردشت در بازسازی موصل موثر است

قربانعلی سعادت روز پنج شنبه در مراسم افتتاح تصفیه خانه و سد سردشت اظهار کرد: مباحثی در رابطە با رسمی شدن مرز کیلە با کشور عراق وجود دارد اما چون اقلیم کردستان توانایی تصمیم گیری در این خصوص ر

آبگیری سد و تصفیه خانه فاضلاب هدیه دولت یازدهم به مردم منطقه محروم سردشت

به گزارش ایرنا، امروز /پنجشنبه/ وزیر نیرو به همراه مدیران شرکت های مرتبط میهمان مسئولان آذربایجان غربی و مردم سردشت بود تا 2 طرح مهم را در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم محروم سردشت در جنوبی تر

امام جمعه یزد: خیران استان در تقویت حوزه های علمیه نقش آفرین باشند

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت‌الله محمدرضا ناصری روز پنجشنبه در جمع اعضای اتاق اصناف یزد افزود: کمک به تقویت حوزه های علمیه استان از مواردی است که انتطار می دارد اقشار مختلف و خیران در این زمینه

پرداخت 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات از سوی پست بانک به بخش IT

به گزارش ایرنا، خسرو فرحی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری در شهرکرد اظهار کرد: از این میزان تسهیلات 800 میلیارد ریال برای تجهیز 25 هزار روستا به اینترنت پرسرعت پرد

عملیات احداث سه پست اسکله نفتی در مجتمع بندری شهید رجایی آغاز شد

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشوردراین مراسم با اشاره به طرح های وزارت نفت درخصوص توسعه پالایشگاههای نفت و گاز گفت: این طرح شامل سه پست اسکله نفتی از نوع شمع و عرشه با هدف افزا

79 نقطه حادثه خیز در جنوب کرمان آشکار سازی شد

به گزارش ایرنا احسان عراقی زاده روز پنجشنبه در آیین تودیع خود و معارفه مدیرکل جدید راهداری، حمل و نقل و پایانه های جنوب استان کرمان، افزود: برای آشکارسازی این نقاط حادثه خیز چهار هزار و 930 میل

نیروگاه 10 مگاواتی با کمک سرمایه گذاران خارجی در خوسف ساخته می شود

مسعود قلی زاده، روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با مشارکت سرمایه گذارانی از کشورهای آفریقای جنوبی و کره جنوبی نیروگاه با حدود 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری در زمینی به مساحت 15

آزمایشگاه تخصصی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین افتتاح شد

به گزارش ایرنا،برای راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه پنج میلیارد ریال اعتبار صرف شده است. در این آزمایشگاه انواع تشخیص بافت گیاهی،شناسایی عوامل خسارت زای گیاهی،استخراج ژنتیک از بافت گیاهی و جان

آغاز پرواز مستقیم هواپیمایی ماهان به اسپانیا

شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرده که در راستای راهبرد گسترش شبکه پروازی بین المللی خود به منظور خدمت رسانی بیشتر به ایرانیان و مسافران داخلی و خارجی، اسپانیا را به مقاصد جدید خود در اروپا ا

مطالب سایت

تمامی اخبار دانش نیوز بدون دخالت انسانی و توسط موتورهای جستجوگر جمع آوری میشود و دانش نیوز در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.
royaloriental.ch